Το σκοτεινο χωριο
Οτι δεν θα διαβασετε πουθενα αλλου
Λίγα λόγια για εμένα
Στοχάσου και αρκεί. Δεν είμαστε εκείνοι που κατέχουμε την αλήθεια. Δεν είμαστε εκείνοι που θα φωτίσουμε τον κόσμο. Είμαστε μαζί με κείνους που πιστεύουν πως το σκοτάδι δεν είναι ανίκητο.
Σύνδεσμοι


Η Τεχνική Ανάλυση 1ο μέρος
1048 αναγνώστες
Σάββατο, 27 Ιουνίου 2009
15:56
Τεχνική Ανάλυση είναι η χρήση αριθμητικών χρονοσειρών της τιμής και του όγκου που δημιουργούνται από τη δραστηριότητα της χρηματιστηριακής αγοράς, με στόχο την πρόβλεψη της μελλοντικής τάσης των αγορών.   
Η Τεχνική Ανάλυση δεν προσπαθεί να αναλύσει τα οικονομικά δεδομένα μιας εταιρείας (ταμειακή ροή, μερίσματα, πωλήσεις κ.τ.λ.), γιατί τα τελευταία αποτελούν αντικείμενο μελέτης της Θεμελιώδους Ανάλυσης. 
Αν και η Τεχνική Ανάλυση χρησιμοποιείται ευρέως τόσο από επαγγελματίες, όσο και από ερασιτέχνες επενδυτές για να προβλέψει τις μελλοντικές κινήσεις της αγοράς, γενικώς δεν χρησιμοποιείται ευρέως από τους οικονομολόγους με την ακαδημαϊκή της μορφή. 
 Η Τεχνική Ανάλυση έμμεσα απορρίπτει την αποτελεσματικότητα της αγοράς όπως αυτή εννοείται μέσα από την θεωρία της Αποτελεσματικής Αγοράς (Efficient Market Hypothesis).  Δηλαδή χρησιμοποιώντας την Τεχνική Ανάλυση γίνεται αποδεκτό ότι η αγορά δεν είναι αποτελεσματική.  Οι θεωρίες των αποτελεσματικών αγορών έχουν ως αρχή ότι οι εκάστοτε τιμές αντικατοπτρίζουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και ότι οι μελλοντικές κινήσεις της τιμής θα ακολουθήσουν μια τέτοια πορεία η οποία θα είναι ανάλογη με την τυχαία κίνηση (Brownian motion), καθώς αυτές προσαρμόζονται ανάλογα με τις νέες πληροφορίες. Βασική παραδοχή αυτών των θεωριών είναι ότι όλοι οι συμμετέχοντες στη χρηματιστηριακή αγορά έχουν ίση και στιγμιαία προσπέλαση σε όλες τις πληροφορίες οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις τιμές των μετοχών.
 Επειδή η παραδοχή της αποτελεσματικής αγοράς είναι βασικό στοιχείο στα διάφορα μοντέλα αποτίμησης, οι χρήστες των Οικονομικών Μαθηματικών, οι οποίοι εργάζονται στο χώρο των παραγώγων, κατά κανόνα απορρίπτουν την Τεχνική Ανάλυση ως μη επιστημονική.  Ωστόσο οι μεγάλες τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες έχουν οπωσδήποτε πλέον στο προσωπικό τους και τεχνικούς αναλυτές. 
Σύμφωνα με τους τεχνικούς αναλυτές η ανάλυση των ιστορικών δεδομένων της τιμής μπορεί να αποφανθεί για τον τρόπο σκέψης των αγοραστών και των πωλητών και να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα για τις προσδοκίες των μελλοντικών γεγονότων. Για τους τεχνικούς αναλυτές, μέσα στα ιστορικά στοιχεία των τιμών κρύβονται χρήσιμες πληροφορίες οι οποίες μπορούν να φανερώσουν τις αντιδράσεις του επενδυτικού κοινού.
 Το μεγάλο πλεονέκτημα της Τεχνικής Ανάλυσης είναι ότι οι τεχνικές της μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε αγορά και σε οποιονδήποτε χρονικό ορίζοντα. Δηλαδή μπορούν να εφαρμοστούν εξίσου αποτελεσματικά σε επενδυτικά διαγράμματα :
·Intraday
·Ημερήσια
·Εβδομαδιαία
·Μηνιαία
·Τριμηνιαία κ.λ.π
 Σε αντίθεση με την Τεχνική Ανάλυση, η  Θεμελιώδης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις.
 Η Τεχνική Ανάλυση απαντάει στην κρίσιμο ερώτημα «ποια θα έπρεπε να είναι η τιμή της χρηματιστηριακής αγοράς», κάτι το οποίο η Θεμελιώδης Ανάλυση τείνει να το αγνοεί. 
 Όσον αφορά τις χρηματιστηριακές αξίες υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία πρέπει να γίνουν κατανοητά σε σχέση με τις τιμές:
1.Η υποκείμενη αξία π.χ. μιας μετοχής.
2. Η τιμή που το επενδυτικό κοινό αποφασίζει να πληρώσει για αυτή.
Η Θεμελιώδης Ανάλυση ισχυρίζεται πως αν οι επενδυτές ανακαλύψουν την πραγματική τιμή μιας μετοχής, θα είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν μια τιμή που θα προσεγγίζει την «πραγματική τιμή».  Αυτό είναι εν μέρη σωστό, αλλά οι τιμές παρουσιάζουν μεγαλύτερη μεταβλητότητα από τα θεμελιώδη μεγέθη μιας εταιρείας και οι επενδυτές οδηγούν τις τιμές σε επίπεδα πολύ πιο μακριά από αυτά που προσδιορίζονται βάση της Θεμελιώδους Ανάλυσης. 
Οι οπαδοί της Θεμελιώδους Ανάλυσης δεν έχουν την ευχέρεια να εργαστούν με κάποια στατιστική κατανομή και να δείξουν μια επιτυχία η οποία θα αποδεικνύεται εμπειρικά.
Η Τεχνική Ανάλυση περιλαμβάνει ένα σύνολο εργαλείων τα οποία υπόκεινται στην εμπειρική ανάλυση των αποτελεσμάτων που επετεύχθησαν.  Αν και πολλά από τα εργαλεία της μπορεί να δίνουν «τυχαία» αποτελέσματα, για να αποφανθεί κανείς για κάτι τέτοιο θα πρέπει να πραγματοποιήσει προηγουμένως μια στατιστική ανάλυση. 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ
Οι παραδοσιακοί τεχνικοί αναλυτές αρχικά μελέτησαν τους σχηματισμούς οι οποίοι εμφανίζονται κατ’ επανάληψη στα διαγράμματα και έδωσαν ονόματα όπως π.χ. «Κεφάλι με ώμους», «Σημαία», «Παραλληλόγραμμο», «Τρίγωνο», «Ρόμβος».  Οι σχηματισμοί σε συνδυασμό με τα στοιχεία της ακολουθίας Fibonacci και το “φ” του Πυθαγόρα μπορούν να προβλέψουν με μεγάλες  πιθανότητες την μελλοντική πορεία των τιμών.
Οι νεότεροι τεχνικοί αναλυτές λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών χρησιμοποιούν μια μεγάλη ποικιλία τεχνικών οι οποίες προσεγγίζουν αρκετά την στατιστική ανάλυση των τιμών των μετοχών.
Εξαιρετικά παραδείγματα αποτέλεσαν ο J. M. Hurst (ηλεκτρολόγος μηχανολόγος της NASA) και ο R. N. Elliott.  Ο πρώτος χρησιμοποίησε έξυπνές τεχνικές, όπως Fourier Analysis, για να εντοπίσει αξιοσημείωτα σήματα μέσα στην εμφανώς «θορυβώδη και τυχαία» κίνηση των τιμών.
Τα σύγχρονα και έξυπνα πακέτα λογισμικού τα Τεχνικής Ανάλυσης επιτρέπουν στον χρήστη να δημιουργήσει δικούς του δείκτες και συστήματα και να πραγματοποιήσει βελτιστοποίηση αυτών δοκιμάζοντας την κερδοφορία τους στα πραγματικά ιστορικά δεδομένα.
Μερικές από τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής:
Τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης τα οποία είναι επίπεδα τιμών για τα οποία οι πιθανότητες διάσπασής τους είναι μηδαμινές
 Διασπάσεις, δηλαδή διασπάσεις των επιπέδων στήριξης ή αντίστασης.
Γραμμές τάσεων.  Συνήθως χρησιμοποιείται η γραμμή παλινδρόμησης η οποία προβλέπει τις μελλοντικές τιμές βασισμένη στις τιμές του παρελθόντος. 
 
Διάσπαση γραμμής τάσης.
Διάσπαση των λωρίδων Bollinger οι οποίες αποτελούν ένα εύρος τιμών βάση της τυπικής απόκλισης. Το συγκεκριμένο σύστημα λόγω του ότι στηρίζεται καθαρά στη στατιστική, θεωρείται από τα κορυφαία.
Κινητοί Μέσοι Όροι είναι το εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται περισσότερο στην Τεχνική Ανάλυση όπως και στο forecasting υιοθετώντας όλα τα μοντέλα που υπάρχουν: απλός, εκθετικός, σταθμικός, μεταβλητός, τριγωνικός κ.τ.λ.
 
Ορμή.
Μαθηματικά μοντέλα μέτρησης της ταχύτητας μεταβολής της τιμής σε ανοδική ή καθοδική πορεία. 
Έχει παρατηρηθεί πως την καλύτερη απόδοση την έχουν τα στατιστικά μοντέλα τα οποία βασίζονται στην μεταβλητότητα της τιμής και όχι στην ίδια την τιμή. Εξάλλου είναι αποδεκτό πλέον, μετά από έρευνες, πως ενώ η ίδια η τιμή δεν είναι προβλέψιμη, η μεταβλητότητα είναι.  
Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς των οπαδών των δύο πλευρών, για τους επενδυτές που θέλουν να πραγματοποιούν επενδύσεις με όσο το δυνατόν χαμηλότερο ρίσκο αλλά και μεγάλη ταχύτητα και τα δύο είδη αναλύσεων είναι απαραίτητα, αφού στην πραγματικότητα το ένα συμπληρώνει το άλλο.
 
Φάσεις αγορών και πώς να κερδίζετε από αυτές...  
Η μακροχρόνια αγορά έχει τέσσερις φάσεις που αναλύονται παρακάτω:
Φάση συσσώρευσης.  Μετά από αρκετούς μήνες πτώσης, πραγματοποιείται μια πλευρική τάση κατά την οποία ο όγκος μειώνεται και συνήθως αρχίζει να αυξάνεται στο τέλος της. Ο κινητός μέσος 30 εβδομάδων γίνεται επίπεδος. 
Φάση ανόδου. Ιδανικός χρόνος για να ανοίξουν αγοραστικές θέσεις όταν η αγορά διασπά την αντίσταση της φάσης 1 και κατευθύνεται σε ανώτερα επίπεδα τιμών. Η διάσπαση της αντίστασης και του κινητού μέσου 30 εβδομάδων θα πρέπει να γίνει με εξαιρετικά αυξημένο όγκο. Συνήθως μετά το αρχικό ράλι πραγματοποιείται ένα τουλάχιστον πισωγύρισμα. Θα πρέπει να σημειωθεί πως όσο λιγότερα είναι τα πισωγυρίσματα, τόσο ισχυρότερη χαρακτηρίζεται η μετοχή. 
Ο κινητός μέσος 30 εβδομάδων συνήθως αρχίζει να κινείται ανοδικά αμέσως λίγο μετά τη διάσπαση. Είναι φυσιολογικό η τιμή να κινείται με 2 βήματα πάνω και 1 κάτω. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα εφόσον η τιμή παραμένει πάνω από τον κινητό μέσο 30 εβδομάδων.  
Όταν η κλίση του ανοδικού κινητού μέσου αρχίζει να μειώνεται σημαντικά και οι τιμές πλησιάζουν τον κινητό μέσο, η μετοχή φρενάρει. 
Φάση διανομής. Η ανοδική κίνηση χάνει την ορμή της και η μετοχή αρχίζει να έχει μια πλευρική τάση. Ο όγκος είναι μεγάλος και κινείται  πλευρικά με απότομες κινήσεις. Η τιμή κινείται πάνω και κάτω από τον κινητό μέσο στα ράλι και στις πτώσεις. Σε αυτή τη φάση θα πρέπει να έχετε τα συναισθήματα σας σε πλήρη έλεγχο. 
Φάση καθόδου. Η μετοχή διασπά τον πυθμένα της ζώνης στήριξης της προηγούμενης φάσης και αρχίζει πλέον τη μακροχρόνια πτώσης της
Φάση καθόδου. Η μετοχή διασπά τον πυθμένα της ζώνης στήριξης της προηγούμενης φάσης και αρχίζει πλέον τη μακροχρόνια πτώσης της.
 
 

Ανάγνωση και Ερμηνεία των διαγραμμάτων.                                                                                                                   Οι βραχυπρόθεσμοι επενδυτές πρέπει να διαβάζουν τα ημερήσια διαγράμματα καθημερινά και οι μεσοπρόθεσμοι  τα εβδομαδιαία. Ειδικά για τα εβδομαδιαία διαγράμματα πρέπει  να εξετάζονται τα εξής: Παρατηρήστε κάθε σχηματισμό δόρατος με την προσοχή στραμμένη στην επόμενη μεγάλη κίνηση.Παρατηρήστε το γράφημα του όγκου, ο οποίος θα πρέπει να είναι μεγάλος και να αυξάνεται στις διασπάσεις.Παρατηρήστε τον κινητό μέσο 30 εβδομάδων και μην ανοίγετε θέση long εάν η τιμή είναι κάτω από τον καθοδικά κινούμενο κινητό μέσο 30 εβδομάδων.Να έχετε πάντοτε στο νου σας το ετήσιο υψηλό και χαμηλό, καθώς επίσης και τα επίπεδα στήριξης ή αντίστασης που υπάρχουν.Παρατηρήστε τον RSI και προσέξτε τα σημεία αντιστροφής του.

   

Συμβουλές για επιτυχημένες επενδύσεις
Ελέγξτε τους δείκτες της αγοράς για να δείτε την γενική της κατεύθυνση.
Ανιχνεύστε τους κλάδους της αγοράς για να εντοπίσετε τους πιο κερδοφόρους
Εντοπίστε τις μετοχές με τους πιο δυναμικούς σχηματισμούς στους επιλεγμένους κλάδους.
Εστιάστε την πλειοψηφία των αγορών σας σε σχηματισμούς συνέχισης που εμφανίζονται στη φάση 2 (μακροπρόθεσμα ανοδική τάση) και αντίθετα για την καθοδική αγορά.
Τοποθετήστε το προστατευτικό stop όπου χρειάζεται πριν ανοίξετε τη θέση και αν αυτό βρίσκεται μακριά από το σημείο αγοράς, αναζητήστε μια άλλη μετοχή ή περιμένετε την τιμή σε ένα πιο κοντινό επίπεδο από το stop.
Ποτέ μην πουλάτε μια μετοχή στη φάση 1 (φάση συσσώρευσης) ή στη φάση 2 (μακροπρόθεσμα ανοδική τάση) και ποτέ μην αγοράζετε μια μετοχή στη φάση 3 (φάση διανομής) ή στη φάση 4 (μακροπρόθεσμα πτωτική τάση).
Ποτέ μην μαντεύετε το που είναι ο πυθμένας και μην ανοίγετε θέση  long με αυτό τον τρόπο.
Μην θεωρείται ότι πρέπει πάντοτε να έχετε ανοιχτές θέσεις με όλο σας το κεφάλαιο. Ανάλογα με τις ενδείξεις των δεικτών μπορείτε να είστε και μερικώς  μόνον τοποθετημένοι.
Πάντα να είστε σε αρμονία με την κατεύθυνση της αγοράς. Δηλαδή, να λαμβάνετε θέσεις long στην άνοδο και θέσεις short στην πτώση. 
Πάντα να είστε συνεπείς στο να κρατάτε ένα ημερολόγιο με τις ημερήσιες πράξεις σας και τους λόγους για αυτές και εκ των υστέρων να αναλύετε τις ενέργειές σας.  
 
Πότε αγοράζουμε; 
Αγοράζουμε μόλις η μετοχή διασπάσει την περιοχή συσσώρευσης (φάση 1) και αρχίσει να κινείται έξω από αυτή, οπότε έχει εισέλθει στη φάση ανόδου (φάση 2). Ο κίνδυνος είναι εξαιρετικά χαμηλός και υπάρχει μεγάλη δυναμική ανόδου. Παρόλα αυτά, απαιτείται μεγάλη υπομονή, γιατί μπορεί να χρειαστεί αρκετός χρόνος για να ξεκινήσει η άνοδος της δεύτερης φάσης.  
Αγοράζουμε επίσης, όταν η φάση ανόδου (φάση 2) είναι σε εξέλιξη και η μετοχή πλησιάζει τον κινητό μέσο όρο, ο οποίος  έχει ανοδική πορεία και διασπά ανοδικά μια προηγούμενη κορυφή.  
Στα πρώτα στάδια μιας ανοδικής αγοράς, πολλές μετοχές πραγματοποιούν διάσπαση για πρώτη φορά, αλλά στη συνέχεια πολύ λίγες από αυτές εξακολουθούν την ανοδική τους πορεία. 
Χρησιμοποιείστε  αγοραστικά stops, μέσα σε προκαθορισμένα όρια τιμών. Έτσι, δε θα χρειάζεται να παρακολουθείτε την αγορά συνέχεια και το σπουδαιότερο να δε θα λαμβάνετε αποφάσεις στηριζόμενες στο συναίσθημα. 
Όσο πιο μηχανικό είναι το σύστημα  και όσο λιγότερο υπόκειται σε συναισθήματα, τόσο πιο κερδοφόρες θα είναι οι πράξεις σας. 
 
Σχηματισμοί αγοροπωλησίας
Τετραετής κύκλος προέδρου: σύμφωνα με αυτόν ο πρώτος χρόνος έχει πτωτική τάση, ο δεύτερος χρόνος έχει πτωτική τάση μέχρι να ξεκινήσει μια άνοδος, τρίτος χρόνος  είναι ακόμα πιο ανοδικός και τέταρτος χρόνος πλευρικός.
Μήνες: Στατιστικά θεωρούνται ανοδικοί οι μήνες Νοέμβριος, Ιανουάριος και Απρίλιος. Καθοδικοί θεωρούνται οι μήνες Φεβρουάριος, Μάϊος, Ιούνιος και Σεπτέμβριος.
Ημέρες της εβδομάδας: Στατιστικά χειρότερη θεωρείται η Δευτέρα και καλύτερη η Παρασκευή. Οι ημέρες που προηγούνται των εορτών  και γενικά των αργιών συνήθως είναι ανοδικές.  
 
Επιλέξτε κλάδο
Χρησιμοποιήστε τα ίδια κριτήρια με αυτά των μετοχών, με πιο σημαντικό κριτήριο οι κλάδοι να είναι υγιείς (να μην ανήκουν στη φάση 3 και 4), και να εισέρχονται στη φάση 2 με τη μικρότερη αντίσταση στην κορυφή. Καλό θα είναι να την αγοράσετε., άν ο κλάδος  στον οποίο ανήκει βρίσκεται στη φάση 2 και η μετοχή μόλις εισέρχεται στη φάση 2. Το ίδιο θα κάνετε εάν η μετοχή δημιουργεί ένα σχηματισμό συνέχισης και ο κλάδος κινείται στη φάση 2. 
 
Ανάλυση της αγοραστικής διαδικασίας 
 
Αντίσταση
Πάντα κοιτάζοντας ένα διάγραμμα να ελέγχετε που υπάρχουν αντιστάσεις, τόσο στα πρώτα 2 – 4 χρόνια, όσο και μετά σε δεκαετές διάγραμμα. 
 
Όγκος
Ποτέ μην εμπιστεύεστε τη διάσπαση που δεν συνοδεύεται από αύξηση του όγκου. Θα πρέπει:
· Ο εβδομαδιαίος όγκος  να είναι τουλάχιστον διπλάσιος από το μέσο όγκο των τελευταίων εβδομάδων ή
·  ο όγκος των τελευταίων 3-4 εβδομάδων να αυξάνει τουλάχιστον στο διπλάσιο από το μέσο όρο των προηγούμενων αρκετών εβδομάδων. 
 
Σχετική ισχύς
Υπολογίστε πόσο δυνατή είναι η μετοχή σε σχέση με τη γενική εικόνα της αγοράς. Ποτέ μην αγοράζετε μια μετοχή εάν η σχετική ισχύς της είναι φτωχή σε σχέση με την αγορά. 
Λίστα ελέγχου πριν την αγορά
Ελέγξτε τη γενική πορεία της αγοράς.
Ανιχνεύστε τους κλάδους της αγοράς από πλευράς τεχνικής ανάλυσης
Εντοπίστε τις μετοχές με τους πιο δυναμικούς σχηματισμούς στους επιλεγμένους κλάδους. Καταγράψτε τα επίπεδα τιμών που πρέπει να διασπαστούν.
Μειώστε τη λίστα εξαιρώντας αυτές που είναι πολύ κοντά το επίπεδο αντίστασης..
Περιορίστε τη λίστα  ελέγχοντας τη σχετική ισχύ.
Προσδιορίστε ποίο θα έπρεπε να είναι το επίπεδο stop loss και απορρίψτε αυτές που δεν θέλετε.
Τοποθετήστε εντολές με αγοραστικά stop για να αγοράσετε τις μισές θέσεις που ικανοποιούν τα αγοραστικά κριτήρια.
Ελέγξτε εάν ο όγκος αυξάνεται κατά την άνοδο και μειώνεται στο πισωγύρισμα. Αγοράστε και τις υπόλοιπες μισές θέσεις όταν το πισωγύρισμα φτάσει στην αρχική διάσπαση.
Εάν ο όγκος δεν είναι αρκετά υψηλός στο σημείο διάσπασης, τότε πουλήστε τη μετοχή  στο πρώτο ράλι που θα κάνει. Εάν η τιμή δε μπορέσει να κάνει ράλι και αρχίσει να πέφτει,  πουλήστε την αμέσως.

συνεχίζεται...

Σχόλια

27/06 16:25  Μήτσος
Σε μια προσπάθεια καλύτερης παρουσίασης των τριών άρθρων της τεχνικής ανάλυσης που είχαμε δημοσιεύσει, σβήστηκαν και τα τρία άρθρα. Το άσχημο είναι ότι μαζί με τα άρθρα σβήστηκαν και τα σχόλια των φίλων και δυστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς. Ζητώ συγνώμη από όλους, και τα δημοσιεύω ξανά όλα μαζί σε ένα. Συγνώμη ΝΕΜΟ και φίλοι του χωρίου.
27/06 17:33  ...................
Την καλησπερα μου σε ολο το χωριο.
27/06 18:24  shade
Μήτσο καλλιτέχνη, δεν πειράζει, ερασιτέχνες είμαστε.
Αν το έκανα εγώ, θα είχα τα σχόλια στο σκληρό δίσκο, αλλά δεν θα τα εύρισκα ποτέ.

Οσο γιά τα άρθρα είναι χρήσιμα, εκείνο που δεν διδάσκεται είναι η ικανότητα να παραδεχθείς οτι έκανες λάθος.
27/06 19:13  Μήτσος
Ευχαριστώ shade!
..εκτός αν συνειδητοποιήσεις αυτό που λέει το ρητό:
Αν κάνεις αυτό που πάντα έκανες, θα συνεχίσεις να παίρνεις αυτό που πάντα έπαιρνες.
27/06 20:07  evie
Καλησπέρα στην παρέα, με κλειστή τη σύνδεση του υπολογιστή μου μπορεσα να βρω ένα σημερινό σας άρθρο, το έκανα copy paste στο δικό μου, αν το θέλετε το έχω αποθηκευσει σε στατική σελίδα
http://evie.capitalblogs.gr/showArticle.asp?id=19095&blid=151
27/06 20:35  Μήτσος
Ευχαριστούμε πολύ evie
..το πρόβλημα δεν ήταν τα άρθρα (αυτά υπάρχουν), αλλά το ότι χάθηκαν τα πολύ ωραία σχόλια – συζήτηση που είχε γίνει.
27/06 21:31  πορτοφολας
σκοτεινο χωριο...αλλα με χωριατες που εχουν ολοι ντοκτορα στα χρηματιστηρια...

Συγχαρητηρια και καλη συνεχεια...
27/06 23:02  apostel
Τα γραπτά μένουν ,οι λατίνοι το έλεγαν και μάλλον έχουν δίκιο.
στο διαδίκτυο δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να διαγραφεί οριστικά ,κάπου έστω και σαν σκουπίδι υπάρχει .
εύκολα ή δύσκολα, τα ¨ χαμένα ¨ θέματα αλλά και σχόλια ,με μία μηχανή αναζήτησης (πχ google) , μπορούν να αλιευθούν.

http://209.85.129.132/search?q=cache:hoc88s9_lymj:figgo.capitalblogs.gr/showarticle.asp%3fid%3d18777%26blid%3d43+%ce%a4%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae+%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%bb%cf%85%cf%83%ce%b7+%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82+1%ce%bf&cd=13&hl=el&ct=clnk&gl=gr&lr=lang_el

την καλησπέρα μου σε όλους τους φίλους και φίλες του μπλόγκ.

27/06 23:06  shade
Καλησπέρα στις φίλες και τους φίλους.

Μήτσο προσπαθώ ν΄αλλάξω.
28/06 00:52  vtec
Γεια χαρά ...για προβληματισμό και απόψεις
http://areti1.livepage.gr/wiki/1736/283
28/06 01:00  Μήτσος
Γεια σας φιλαράκια ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας.
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
14 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Εδώ μπορεί να γράφει ο καθένας ότι θέλει χωρίς λογοκρισία, και να βάζει όσα μονάστερα θέλει. Ο Χάρος μπορεί να βρίζει ελεύθερα κοσμίως. Οι ρέστοι μόνο προσευχές κι όχι προς τα καντήλια. Οι παραβάτες οδηγούνται στο Μπινελοδικείον. Εισηγητής ο Canyon. Για μετοχές, ισοτιμίες, χρυσάφια, ρύζια και λοιπά δεν έχουμε ιδέα. Ούτε και για πετρέλαια. Απευθυνθείτε στους ειδικούς.
Blogs που αγαπάμε.
Χάρος, για λόγους εξοικείωσης

Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις